MAKALAH TASAWUR & EPISTEMOLOGI ISLAM


JURNAL

Abdul Kabir Hussain Solihu, (2009). “Semantics of the Qur’anic Weltanschauung: A Critical Analysis of Toshihiko Izutsu’s Works”, American Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 26, No. 4, hlm. 1-23.

Acikgenc, Alparslan. (1996b). The Framework for a History of Islamic Philosophy”, Al-Shajarah, Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), Vol. 1. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).

Ahmad Redzuwan Mohd Yunus, (2004). “Tasawwur Kepimpinan Islam”, Jurnal ‘Ulum Islamiyyah, Bil. 3, No. 1, hlm. 3-34. 

Akdere, Mesut., Russ-Eft, Darlene. & Eft, Natalie. (2006). “The Islamic Worldview of Adult Learning in the Workplace: Surrendering to God”, Advances in Developing Human Resources, Vol. 8, No. 3, August, hlm. 355-363. 

Badawi, Jamal A. (2002). “Islamic Worldview: Prime Motive for Development”, Emerald, Vol. 18, No. 3/4, hlm. 3-25.

Mohamed Aslam Mohamed Haneef (1997). “Islam, The Islamic Worldview, and Islamic Economics”, IIUM Journal of Economics & Management 5, No.1, hlm. 39-65.

Mohd Shukri Hanapi (2010). “Tasawur Dalam Pembangunan Berteraskan Islam”, ISDEV Paper Series, No. 13. Pulau Pinang: Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV), Universiti Sains Malaysia.

Mohd Shukri Hanapi (2011). “Pembinaan Konsep Pembangunan Berlandaskan Islam: Analisis Pemikiran Muhammad Syukri Salleh”, Jurnal Politik Pembangunan Islam (Journal of Islamic Development Politics), Volume 1, No. 1, hlm. 24-46.
 
Mohd Sukki Othman (2004). “Manusia Dalam Al-Qur’an: Satu Kajian Dari Perspektif Al-Mathal Al-Sarih”, Jurnal Al-Bayan, Mei, Bil. 2, hlm. 37-56.

Muhammad Syukri Salleh (2001). “Pengurusan Pembangunan Berteraskan Islam”, PEMIKIR, No. 26, Oktober-Disember, hlm. 1-47.

Muin-ud-din Ahmad Khan (2002). “The Concept of Knowledge in the Quran”, Humanomics, Vol. 18, No. 3/4, hlm. 26-41.

Omer, Spahic. (2007). “Integrating the Islamic Worldview into the Planning of Neighbourhoods”, Journal of Construction in Developing Countries, Vol. 12, No. 2, hlm. 63-80.
Solehah Hj. Yaacob & Baharuddin Hj. Yaacob (2009). “Penjelasan Al-Qur’an Tentang ‘Manusia’: Kajian Tatabasa Arab dan Pentafsiran Terhadap Ayat-Ayat Yang Dipilih”, Jurnal Penyelidikan Islam, Bil. 22. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).

Wan Salim Wan Mohd Noor (2001). “Tasawwur Pembangunan Islam”, PEMIKIR, No. 26, Oktober-Disember, hlm. 49-66.

Zaman, Asad. (2007). “Developing an Islamic World View: An Essential Component of an Islamic Education”, Journal of Policy Studies 1 (1), Jan – Julai, hlm. 95 – 108.


BAB DALAM BUKU

Abdul Halim El-Muhammady (1992). “Tasawwur Islam”, dlm. Abdul Halim El-Muhammady (Ed.), Dinamika Dakwah Suatu Perspektif Dari Zaman Awal Islam Hingga Kini. Selangor: Budaya Ilmu Sdn. Bhd.

Awang Sariyan (1998). “Membina Tasawwur Islam Melalui Pendidikan Bahasa Melayu”, dlm. Samat Md. Nasir & Rogayah A. Razak (Eds.), Pengajian Bahasa Melayu Memasuki Alaf Baru. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya.

Khalijah Mohd Salleh (2011). “Sains Tauhidik & Implikasi Terhadap Pendidikan”, dlm. Khalijah Mohd Salleh (Ed.), Pendidikan Sains Berteraskan Tauhid. Bangi, Selangor: Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

Md Zawawi Abu Bakar (2003). “Konsep Alam”, dlm. Mardzelah Makhsin (Ed.), Pendidikan Islam. Pahang: PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Mermer, Yamine. (2007). “Causality and the Qur’anic Worldview”, dlm. Unal, Ali. (Ed.), Knowledge and Responsibility Islamic Perspectives on Science. New Jersey, USA: The Light, Inc.

Mohd Shukri Hanapi, Mohd Nizho Abdul Rahman & Solahuddin Ismail (2011). “Tasawwur Islam dan Survival Pembangunan” dlm. Solahuddin Ismail & Mohd Nizho Abdul Rahman (eds.), Islam & Survival Ummah. Kedah: Bitara Media, hlm. 1-33.
 
Mohamad Abu Bakar (2004). “Wagas Islam, Warisan Melayu, dan Weltanshauung Malaysia”, dlm. Mohd Nakhaie Hj. Ahmad, Mohamad Abu Bakar & Mahmood Zuhdi Ab. Majid (Ed.), Dialog Intraperadaban Melayu Wagas Islam, Warisan Melayu, dan Weltanshauung Malaysia. Kuala Lumpur: Pusat Dialog Peradaban Universiti Malaya.

Mohd. Kamal Hassan (1994). “The Islamic World-View”, dlm. Abdul Monir Yaacob dan Ahmad Faiz Abdul Rahman (Eds.), Toward A Positive Islamic World-View: Malaysian and American Perceptions. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).

Mohd Radhi Ibrahim (2003). “Epistemologi: Satu Tinjauan Menurut Perspektif Islam”, dlm Mohd Radhi Ibrahim et al. (Eds.), Intelektualisme & Da‘wah Masa Kini. Kuala Lumpur: Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIM).


Mustapha Hj. Mohd. Jar (1986). “Konsep Manusia Dari Perspektif Barat dan Islam”, dlm. Wan Hashim & Mahayudin Haji Yahaya (Eds.), Sains Sosial Dari Perspektif Islam. Bangi, Selangor: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Siti Fatimah Abdul Rahman (1998). “Hubungan Manusia dan Alam”, dlm. Syed Othman Alhabshi & Hamiza Ibrahim (Eds.), Pengurusan dan Pentadbiran. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).

Syed Muhammad Naquib Al-Attas (1996). “The Worldview of Islam: An Outline”, dlm. Sharifah Shifa Al-Attas (Ed.), Islam and the Challenge of Modernity: Historical and Contemporary Contexts. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).

Wan Mohd Zahid Mohd Nordin (1993). “Pendidikan Islam Era 2020: Tasawur dan Strategi”, dlm. Khailani Abdul Jalil & Ishak Ali Shah (Eds.), Pendidikan Islam ERA 2020: Tasawur dan Strategi”. Kajang, Selangor: Tekno Edar.


INTERNET

Adian Husaini (2007). Islamic Worldview. Diakses pada 26 Februari 2010, dari http://banihamzah.files.wordpress.com/2007/.../islamicworldview_ugm.doc.

Andrew Lim (2009). What Then is a Worldview?. Diakses pada 27 Februari 2009, dari http://www.christ sanctuary.org.nz/siteadmin/uploaded/files/2.pdf.

Hamid Fahmy Zarkasyi (2004). Islam sebagai Pandangan Hidup (Kajian Teoritis Dalam Merespon Perang Pemikiran). Diakses pada 11 Jun 2010, dari http://pondokshabran.org/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=17.

Hamid Fahmy Zarkasyi (2007). Islam Sebagai Pandangan Hidup. Diakses pada 10 Mei 2010, dari http://idrusali85.wordpress.com/2007/07/09/islam-sebagai-pandangan-hidup/.

Hamid Fahmy Zarkasyi (2011). Pandangan Hidup, Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Islam. Diakses pada 17 Mei 2011, dari http://fajrulislam.word press.com/2011/01/17/pandangan-hidup-ilmu-pengetahuan-dan-pendidikan-islam/.

JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia) (2010). Konsep Wasatiyyah Pendokong Gagasan 1Malaysia 1Ummah. Diakses pada 28 September 2010, dari http://www.islam.gov.my/portal/lihat.php? jakim=4701.

Khalif Muammar A. Harris (2010). Kritik Al-Attas Terhadap Pandangan Alam (Worldview) Barat. Diakses pada 26 Februari 2010, dari http://pimpin bandung.com/.

Mohamed Asri & Mohamed Fahmi (2003). Contribution of the Islamic Worldview Towards Corporate Governance. Diakses pada 4 Oktober 2009, dari http:// www.iiu.edu.my/iaw/Students%20Term%20Papers_files/Asri%20and%20Fahmi%20IslWWandCG.htm.

Muzammil H. Siddiqi (2006). Islamic Worldview. Diakses pada 2 Oktober 2009, dari  http://www.pakistan link.com/Religion/2006/01272006.htm.

Siddiq Fadzil (2009). Pandangan Sarwa Islami. Diakses pada 2 Oktober 2009, dari http://drsiddiqfadzil.blogspot.com/2009/08/pandangan-sarwa-islami-islamic. html.


MEDIA POPULAR 


Mohd Shukri Hanapi (2009). “Pembangunan Islam Dibina Berasaskan Tasawwur”, Berita Harian, Isnin, 30 Mac, Kuala Lumpur: The New Straits Times Press (Malaysia) Bhd.

Mohd Shukri Hanapi (2011). “Konsep Wasatiyyah Selari Gagasan 1Malaysia”, Milenia Muslim, Thn. 8 Bil. 101, Januari, Kuala Lumpur: MMP Communications Sdn. Bhd., hlm. 74-75.

Mohd Shukri Hanapi (2011). “Kesepaduan Ilmu Naqli, Sains Makmurkan Alam Sejagat”, Berita Harian, Khamis, 27 Januari. Kuala Lumpur: The New Straits Times Press (Malaysia) Bhd., hlm. 33.


Mohd Shukri Hanapi (2011). “Panduan Al-Quran Dalam Menilai Sesuatu Berita Yang Disebarkan”, Milenia Muslim, Thn. 8 Bil. 107, Julai, Kuala Lumpur: MMP Communications Sdn. Bhd., hlm. 82-83.

Mohd Shukri Hanapi (2012). “Sumber Alam Sebagai Wasilah Pembangunan”, Berita Harian, Rabu, 29 Februari. Kuala Lumpur: The New Straits Times Press (Malaysia) Bhd., hlm. N6.


Mohd Shukri Hanapi (2012). “Paradigma Tauhid Sebagai Tunjang Sistem Kepemimpinan Islam”, Berita Minggu, Ahad, 4 Mac. Kuala Lumpur: The New Straits Times Press (Malaysia) Bhd., hlm. 38.

Mohd Shukri Hanapi (2012). “Tauhid Sebagai Azas Pembangunan Islam”, WASPADA, Jumaat, 30 Mac, No. 23819, Tahun Ke-66, hlm. C6.


Mohd Shukri Hanapi (2012). “Tiga Elemen Tasawur Pembangunan Islam”, Milenia Muslim, Thn. 9 Bil. 116, April, Kuala Lumpur: MMP Communications Sdn. Bhd., hlm. 44-45.

Mohd Shukri Hanapi (2012). “Paradigma Tauhid Tunjang Pembangunan Berteraskan Islam”, Dakwah, Isu 13 Mei-12 Jun, Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, hlm. 29-31.


Mohd Shukri Hanapi (2012). “Tauhid Tunjang Utama Kehidupan Umat Islam”, Berita Harian, Selasa, 22 Mei. Kuala Lumpur: The New Straits Times Press (Malaysia) Bhd., hlm. N5.

Mohd Shukri Hanapi (2012).“Tasawur Masyarakat Melayu Buat Pusingan ‘U’”, Berita Harian, Rabu, 6 Jun. Kuala Lumpur: The New Straits Times Press (Malaysia) Bhd., hlm. N6.


Mohd Shukri Hanapi (2012). “Beza Tasawur Pembangunan Berteraskan Islam, Lazim”, Berita Harian, Rabu, 18 Jun. Kuala Lumpur: The New Straits Times Press (Malaysia) Bhd., hlm. N6.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan